fbpx

Algemene voorwaarden

van Hotek Security BV

Hieronder leest u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

van Hotek Security BV

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1a. Opdrachtgever: de rechtspersoon, het bedrijf(onderdeel) of instelling die opdracht geeft voor het leveren van zaken of diensten (overeenkomst) of het opmaken van een aanbieding.
1b. Hotek: Hotek Security BV. Een besloten vennootschap gevestigd te Etten Leur. Hotek Security BV betreft de handelsnaam hierna te noemen “Hotek”.
1c. Overeenkomst(en); de overeenkomst tot het leveren van zaken en/of levering van diensten tussen Hotek en de opdrachtgever.
1d. Aanbieding(en): alle onder meer inbegrepen en/of eventuele wijzigingen van en aanvullingen op offertes, prijsopgaven, tarieven, voorschiften evenals toezeggingen.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden
2a. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing verklaard op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
2b. Afwijkende voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig, indien en zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst(en) en/of aanbieding(en).
2c. Door het verstrekken van de aanbieding(en) en overeenkomst(en) verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud van de voorwaarden van Hotek.
2d. Indien enige of meer afzonderlijke bepalingen in deze algemene voorwaarden tussen opdrachtgever en Hotek ongeldig blijken te zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden zijn geldigheid behouden. Partijen zullen over de inhoud van de enige of meer afzonderlijke bepaling onderhandelen en deze vervangen voor een beiden overeengekomen bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
2e. De onderstaande voorwaarden en de toepassing hiervan, zoals bepaald in artikel 2a, geeft de volledige inhoud weer van rechten en plichten van opdrachtgever en Hotek en treed in plaats van alle geldende schriftelijke en/of mondelinge afspraken/uitlatingen of verklaringen.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
3a. Alle aanbiedingen en/of offertes van Hotek, in welke vorm gedaan, zijn geheel vrijblijvend en gelden voor de duur aangegeven in de aanbieding en/of offerte en bij ingebrekestelling daarvan voor ten hoogste 10 werkdagen nadat de aanbieding en/of offerte is verstuurd. Tenzij anders is lid 2b van toepassing.
3b. De totstandkoming van een overeenkomst geschiedt volgens een schriftelijke aanvaardiging/bevestiging. Indien de aard en/of omvang van de overeenkomst geen schriftelijke bevestiging behoeft, geldt de factuur als opdrachtvestiging.
3c. Overeenkomst(en) van opdrachtgever ten behoeve van derden is geacht voor deze derden getekend te hebben. Opdrachtgever staat ervoor in dat derden de voorwaarden kent en geaccordeerd heeft.
3d. Bij gegevens en tekeningen verstrekt aan Hotek van opdrachtgever, mag Hotek uitgaan van de juistheid hiervan en de aanbieding hierop baseren.
3e. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek (EXW), conform Incoterms 2000.
3f. Een overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde van de kredietwaardigheid van opdrachtgever.
3g. De door Hotek aangeboden (proef)modellen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en programmatuur etc. maken deel uit van de aanbieding(en) en blijven te allen tijde eigendom van Hotek. Deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Hotek, noch geheel noch gedeeltelijk aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom
4a.Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Hotek de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte (proef) modellen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en programmatuur etc.
4b.De rechten op in artikel 3a genoemde gegevens blijven eigendom van Hotek ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Hotek niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Hotek een boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
4c. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 3a op eerste verzoek binnen de door Hotek gestelde termijn retourneren bepaald in het hierna omschreven artikel.
4d. Bij overtreding van deze bepaling in de vorm van overschrijding, beschadiging en niet retourneren is opdrachtgever aan Hotek een boete verschuldigd van de brutoprijs + 8% administratiekosten gefactureerd worden met een minimum van Euro, 500,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 5: Prijslijsten
5a.De vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en emballage. De prijzen zijn in euro’s. Hotek is gerechtigd de prijzen en/of tarieven van voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals fabrieksprijzen, grondstofprijzen, lonen, koersen, buitenlandse valuta, transportkosten, invoerrechten of daarmee gelijk te stellen heffingen, indien na sluiten van de overeenkomst 3 maanden zijn verstreken.

Artikel 6: Levertijd en installatie
6a. Het levertermijn wordt door Hotek na overeenstemming met opdrachtgever vastgesteld.
6b. Het levertermijn gaat in op de eerste werkdag na totstandkoming van de overeenkomst.
6c. Het levertermijn bepaald in artikel 6a. is vastgesteld onder voorwaarde dat Hotek het nakomen van de overeenkomst onder normale omstandigheden die op dat moment gelden kan uitvoeren.
6d. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Hotek kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
6e. Hotek zal zich tot het uiterste inspannen om het termijn in acht te nemen. De opdrachtgever heeft niet het recht bij overschrijding van de levertijd, de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij tussen partijen een fatale levertermijn schriftelijk is overeengekomen. Bedoelde schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de schade welke een aantoonbaar en direct gevolg is van de overschrijding van de levertijd.
6f. Levertijden zullen opgeschort worden door Hotek, zolang de opdrachtgever met zijn betalingsverplichtingen jegens Hotek, uit wat voor hoofde ook, in gebreke is.
6g. Indien betaling in gedeelten is overeengekomen, zal levering eerst plaats vinden nadat de deelbetaling heeft plaatsgevonden.
6h. Bij installatie dienen de Hotek monteurs ondoorbroken toegang te hebben tot alle benodigde ruimtes. Tevens dient een opslagruimte voor het gereedschap aanwezig te zijn. De Hotek monteurs zijn te herkennen aan de Hotek bedrijfskleding en mogen geen opdrachten aannemen van derden. Alle opdrachten lopen via de Hotek projectleider. Gedurende de installatieperiode hebben de Hotek monteurs een gratis parkeerplek ter beschikking voor minimaal 1 auto. Extra parkeerkosten en wachturen worden separaat verrekend. Installatie van deursloten geschied volgens de geldende bouwvoorschriften, eventuele bijschilderkosten van deuren en kozijnen zijn voor
rekening van de klant.

Artikel 7: Aflevering, transport- en voorrijkosten
7a. De aflevering is verricht zodra de producenten en/of diensten op het door de wederpartij opgegeven adres zijn afgegeven/verstrekt, dan wel over de drempel van het opgegeven adres zijn geplaatst.
7b. Vanaf tijdstip van aflevering is het risico voor verlies en/of schade aan zaken voor rekening van de opdrachtgever. De zaken reizen voor risico van de opdrachtgever en alleen indien Hotek enige vergoeding ontvangt voor schade en/of vermissing van deze zaken, zullen zij deze vergoeding ter beschikking stellen aan de opdrachtgever in de vorm van een creditnota.
7c. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt de dienst door Hotek aan opdrachtgever geleverd volgens EXW, Incoterms 2000.
7d. Transport en voorrijkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Projecten worden belast met de voorrijkosten tegen het huidig geldende projecttarief. Opzichzelfstaande onderhoud- en/of service werkzaamheden worden belast met voorrijkosten tegen het huidig geldende tarief per kilometer voor heen- en terugrit.

Artikel 8: Betaling
8a. Betaling dienen te geschieden op de wijze zoals vermeld op de factuur en vindt uiterlijk binnen 14 werkdagen na factuurdatum plaats, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Nieuwe klanten dienen de factuur volledig te betalen voor levering.
8b. Schuldvergelijking of verrekening is niet toegestaan.
8c. Indien een overeenkomst in gedeelten mag worden uitgevoerd, is Hotek gerechtigd de verrichte deelleveringen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8d. Indien een opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn rente verschuldigd, gelijk aan 10% per jaar, maar gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is op moment van betalingsverzuim.
8e. Hotek is gerechtigd, indien door opdrachtgever de factuur niet binnen het betalingstermijn zoals omschreven in artikel 8a. wordt voldaan, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden, de geleverde zaken en/of diensten terug te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
8f. De door Hotek gemaakte incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het factuur bedrag te bedragen met een minimum van Euro 250,-, dan wel zoveel meer als Hotek zal kunnen aantonen aan buitengerechtelijke kosten hebben moeten maken.
8g. Bij te late en niet betaling worden geen servicewerkzaamheden verricht. Dit geldt ook voor storingen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
9a. Hotek behoudt het eigendom voor de door Hotek geleverde zaken en installaties, tot volledige betaling van alle vorderingen (incl. rente en kosten) welke op Opdrachtgever betrekking hebben, zal zijn verkregen.
9b. Hotek behoudt het recht bij het verstrijken van het factuur termijn de verrichte diensten en/of leveringen van zaken terug te nemen en hierbij ruimtes en plaatsen te betreden die leiden tot en waar de zaken zich bevinden en diensten zijn uitgevoerd.
9c. Opdrachtgever is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
9d. Opdrachtgever is nimmer bevoegd de ontvangen zaken uit Overeenkomst, te verwerken en te verkopen in het kader van normale bedrijfsuitoefening. Hierbij geldt dat Opdrachtgever tijdig voorafgaande diens kopende wederpartij schriftelijk in kennis stelt van de volledige inhoud van dit artikel.

Artikel 10: Overmacht
10a. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort, zonder dat Hotek tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden, onverminderd het recht van Hotek op betaling door opdrachtgever voor reeds verrichte prestaties voordat sprake was van de overmachtsituatie.
10b. Hotek zal de opdrachtgever, ingeval van een overmacht situatie, zo snel mogelijk op de hoogte stellen van opschorting.
10c. Onder overmacht wordt verstaan: elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Door een overmacht situatie van blijvende aard of langer dan 20 werkdagen, waarin nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd, dan zal elke partij de overeenkomst door enkel schriftelijke verklaring voor de toekomst mogen ontbinden.

Artikel 11: Garantie & reclames
11. Met betrekking tot aansprakelijkheid voor een periode gedurende 12 maanden na de datum van (op)levering, met uitsluiting van ieder andere bepaling op welke titel dan ook, bepaald Hotek als volgt;
a. Aansprakelijkheid m.b.t. gebreken beperkt zich tot het repareren van zaken, uitgevoerde diensten dan wel creditering van hetgeen voor de levering werd berekend, met dien verstande dat de opdrachtgever dient aan te tonen dat aan de geleverde zaken en/of verrichte dienst gebreken zijn ontstaan binnen de garantietermijn, welke in de
offerte is omschreven en voorts dat de gebreken uitsluitend of in overwegende mate het gevolg zijn van constructiefouten of gebruik van slecht materiaal.
b. Wanneer sprake is van een overeengekomen prestatie uit aanneming van werk, staat Hotek in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken, constructie en de gebruikte materialen, mits Hotek vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde zaken, constructie of gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Hotek deze herstellen of vervangen. De zaken, levering en montage voor herstel of vervanging worden door Hotek schriftelijk overeengekomen met opdrachtgever en komen voor rekening van Hotek.
c. Wanneer sprake is van een overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Hotek in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de uitlevering van de zaak niet deugdelijk is geweest, moet de zaak franco aan opdacht Hotek worden teruggezonden. Hotek zal dan de zaak herstellen, vervangen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
d. Wanneer sprake is van een overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde zaken en materialen, staat Hotek in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Bij constatering van ondeugdelijke bewerking, zullen partijen overeenkomen de bewerking dan wel opnieuw uit te voeren waarbij opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanlevert, dan wel Hotek het gebrek herstelt waarbij opdrachtgever het materiaal franco aan Hotek terugzendt, dan wel dat Hotek opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
e. Opdrachtgever dient Hotek, indien sprake is van aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 11a., binnen 14 werkdagen aangetekend schriftelijk te informeren.
f. Opdrachtgever kan alleen beroep doen op artikel 11, indien deze aan alle verplichtingen ten opzichte van Hotek heeft voldaan.
g. Indien de opdrachtgever zich beroept op garantiebepalingen, dient de opdrachtgever Hotek in de gelegenheid te stellen de juistheid van de gestelde gebreken te onderzoeken.
h. Het reclameren of de creditering zoals bepaald in artikel 11, ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen in de zin van artikel 8 jegens Hotek.
i. Opdrachtgever zal Hotek vrijwaren van elke vorm van garantie voor gebreken in levering van geleverde zaken en/of diensten en/of gebruikte materialen indien sprake is van en/of normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitvoerend onderhoud en/of installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden.
j. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op moment van levering.
k. Iedere aansprakelijkheid op de door Hotek geleverde zaken, voor zover wettelijk toegestaan, worden uitgesloten.
l. Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van een reclame m.b.t. een bepaald zaak of verrichte dienst, betaling te weigeren of uit te stellen van andere leveringen of diensten, waarop de reclame geen betrekking heeft. Hotek kan nimmer aansprakelijk gehouden worden tot vergoeding van eventueel uit reclames voortvloeiende bedrijfsschade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12a. Hotek is aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een aan Hotek toe te rekenen tekortkoming.
12b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, beperkt de aansprakelijkheid zich tot de schade welke een aantoonbaar en direct gevolg is van de wanprestatie is en voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waar Hotek voor verzekerd is, dan wel redelijkheid gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
12c. Schadeclaims moeten binnen 8 dagen na het ontstaan van de schade aangetekend schriftelijk bij Hotek worden gemeld. Na het verstrijken van de hiervoor aangegeven periode vervalt het recht op aansprakelijkheid.
12d. Niet voor vergoeding in aanmerking komen de door Opdrachtgever geleden omzet- en winstderving en bedrijfsschade, de schade veroorzaakt door hulpgoederen, de gevolgschade door opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten of hulppersonen.
12e. Opdrachtgever vrijwaart Hotek voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een zaak dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Hotek geleverde zaken en/of materialen.

Artikel 13: Annulering en ontbinding
13a. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever wordt alleen geaccepteerd, wanneer de opdrachtgever een redelijke vergoeding betaalt voor de door Hotek gerealiseerde kosten, het door Hotek geleden verlies en/of de door Hotek gederfde winst.
13b. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig een of meer van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt is Hotek gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten, zonder jegens Hotek tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van Hotek op schadevergoeding. In geval van ontbinding is vordering van de betreffende levering terstond opeisbaar.

Artikel 14: Retourzendingen en consignatiezendingen
14a. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorgaand overleg en met vermelding van een door Hotek aangeven retournummer / RMA formulier. Bij retournering van de door Hotek geleverde zaken wordt de waarde van de terug te nemen zaken door Hotek bepaald.
14b. Zendingen met een factuurwaarde beneden de Euro 90,00 worden niet teruggenomen, anders door partijen schriftelijk overeengekomen.
14c. Reparatiezendingen dienen altijd gefrankeerd aan Hotek te worden verzonden. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet door aangenomen.
14d. Consignatie (demo) producten dienen binnen 60 dagen franco aan Hotek te worden geretourneerd.

Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht
15a. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, tussen opdrachtgever en Hotek ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.
15b. Op alle door Hotek gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ongeacht de nationaliteit van opdrachtgever. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
15c. Indien deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden wordt vertaald, geldt ingeval van verschil in interpretatie tussen de Nederlandse taalversie en de vertaalde taalversie, de Nederlandse taal versie.

Hotek leveringsvoorwaarden gedeponeerd KvK Breda 20090515 04-05-2009